Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
obec Zázrivá
Stred 409
02705  Zázrivá

Štatutárny zástupca:
JUDr. Matúš Mních – starosta obce
Tel.: 043 5896 133
Mob.: 0907 887 756
E-mail: starosta@zazriva.com, matus.mnich@zazriva.com, 

Kontaktná osoba:
JUDr. Matúš Mních – starosta obce
Tel.: 043 5896 133
Mob.: 0907 887 756
E-mail: starosta@zazriva.com, matus.mnich@zazriva.com, 

IČO: 00315010,
Bankové spojenie: VÚB pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu: 17627432/0200

Plán verejného obstarávania obce Zázrivá na rok 2019: 

VO môže zverejniť:
§ 22 ods. 2 zákona – predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
§ 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.

VO musí zverejniť:
zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred
§ 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
§ 44 ods. 2 – verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
§ 21 ods. 2 – správu o každej zákazke – zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
§ 49a – SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
§ 67 ods. 6 – zverejnenie analýzy k použitej koncesii
Po zriadení Elektronického úložiska na UVO – profil VO

Profil verejného obstarávania
Nadlimitná zákazka

Podlimitná zákazka
Otváranie obálok časť “KRITÉRIA” – Kanalizácia v Obci Zázrivá
Otváranie obálok časť “OSTATNÉ” – Kanalizácia v Obci Zázrivá
Vyhlásenie verejného obstarávania – Kanalizácia v Obci Zázrivá

Prieskum trhu – §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Interná smernica pre verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR:
Rok 2013:
Január – Marec 2013
Apríl – Jún 2013
Júl – September 2013
Október – December 2013

zazriva