Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Zázrivá oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je: 75,05 %

Pre tvorbu ceny odobratého odpadu je dôležití poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Jednoducho povedané, čím viac budeme separovať a kompostovať odpad z domácnosti a firiem – tým menej bude dramatické zdražovanie poplatku za odpad.

 

Doplňujúce informácie:

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Koncom roka 2018, od 1.1.2019 vstúpila do platnosti nová právna úprava  oblasti poplatkov za uloženie odpadov, Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Úplné znenie zákona nájdete tu.

Zákon 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí podľa tohto zákona posledný držiteľ odpadu. Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý má prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska. Poplatníkom za komunálne odpady je obec.

§ 4 Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

(5) Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu.10) Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec.

(6) Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

(7) Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), okresného úradu alebo Environmentálneho fondu informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok do desiatich dní od ich vyžiadania.

(8) Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa osobitného predpisu.9)

(9) Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa odseku 4, je uvedený v prílohe č. 1.

Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov

Úplné znenie nariadenia nájdete tu.

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Vláda v nariadení nariaďuje:

•          Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1.

•          Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.

•          Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3.

 

Vzorec pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov nájdete tu:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov získame nasledovne:

– všetky množstvá jednotlivých odpadov podľa katalógových čísel budeme čerpať z potvrdení o nakladaní s odpadom za rok 2018 od všetkých subjektov, ktoré s odpadom na území obce nakladali

– tieto množstvá štandardne používate a vypĺňate do štatistických hlásení, ktoré obec podáva do 28.2. každého roka

-budeme narábať len s odpadmi, ktorých katalógové číslo začína 20, to znamená komunálne odpady

– do čitateľa vzorca dosadíme súčet množstva odpadov uvedených v tabuľke

– do menovateľa dosadíme súčet množstva všetkých odpadov začínajúcich na 20

– tento pomer vynásobíme x 100 a dostávame  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.