zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

Obecný úrad 027 05 Zázrivá, Stred č. 409, č. t.: 043/5896231, fax: 043/5896130

V Zázrivej, 06. 12. 2011

 

Starostovi obce

Poslancom Obecného zastupiteľstva

Hlavnému kontrolórovi

Prednostovi Obecného úradu obce Zázrivá

P  O  Z  V  Á  N  K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

09.  12.  2011  / piatok /   o 15.30 hod.  na Obecnom úrade v Zázrivej

 

s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba  návrhovej  komisie.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.

5. VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Zázrivá v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.

6. Úprava rozpočtu obce,  ZŠ a jej zariadení na rok 2011.

7. Návrh rozpočtu  obce ,  ZŠ a jej zariadení na rok 2012,  jeho prerokovanie a schválenie.

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zázrivá.

9. Interpelácie poslancov.

10. Diskusia.

11. Schválenie uznesenia.

12. Záver.

Mgr. Matúš  Mních, v. r.

starosta obce Zázrivá