Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov a žúmp

Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov z lapačov tukov, ČOV privážaných do výpustných miest na verejnej kanalizácii

 • a) Jednorazová likvidácia privážaných odpadových vôd zo žúmp, lapačov tukov a domových ČOV

– Cena za likvidáciu odpadových vôd pre právnické osoby sa stanoví ako súčin jednotkovej ceny za likvidáciu odpadovej vody prípustného znečistenia podľa ceny stočného platnej v danom období a prepočítaného množstva znečistenia v odpade, náklady za rozbor vzorky podľa časti VIII., str. 10-11 cenníka.

Prepočítané množstvo znečistenia sa vypočíta zo skutočne dovozeného množstva prepočtom cez prípustné znečistenie odpadových vôd podľa kanalizačného poriadku v ukazovateľoch CHSK = 700 mg/l, extrahovateľné látky (EL) = 10 mg/l. Rozhodujúcim ukazovateľom pre prepočet je ten ukazovateľ, ktorého hodnota prepočítaného koeficientu je najvyššia.

 Q prep. = Q skut. . c

        znečistenie skutočné (mg/l)
c = ————————————–
       znečistenie prípustné podľa KP (mg/l)

–  Cena za likvidáciu kalu a zvyškov tukov z potravinárskej výroby je 20 násobok ceny stočného podľa cenníka bod I. pre všetkých odberateľov.

–  K výkonom bude účtovaná doprava v jednotkovej cene podľa časti VII., str. 7 – 8 cenníka podľa skutočnosti.

 

 • b) Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV: Obvod Dolný Kubín
  Obec Prvá likvidácia Opakovaná Dopravné náklady
  likvidácia
  bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
  Bziny 42,26 50,71 8,45 10,14 43,55 52,26
  Chlebnice 42,26 50,71 8,45 10,14 80,84 97,01
  Dolná Lehota 42,26 50,71 8,45 10,14 59,37 71,24
  Dolný Kubín 42,26 50,71 8,45 10,14 35,64 42,77
  Horná Lehota 42,26 50,71 8,45 10,14 63,89 76,67
  Istebné 42,26 50,71 8,45 10,14 46,94 56,33
  Jasenová 42,26 50,71 8,45 10,14 44,68 53,62
  Kraľovany 42,26 50,71 8,45 10,14 70,67 84,80
  Leštiny 42,26 50,71 8,45 10,14 48,07 57,68
  Malatiná 42,26 50,71 8,45 10,14 63,89 76,67
  Medzibrodie nad Oravou 42,26 50,71 8,45 10,14 50,33 60,40
  Oravská Poruba 42,26 50,71 8,45 10,14 35,64 42,77
  Oravský Podzámok 42,26 50,71 8,45 10,14 55,98 67,18
  Osádka 42,26 50,71 8,45 10,14 54,85 65,82
  Párnica 42,26 50,71 8,45 10,14 49,20 59,04
  Pokryváč 42,26 50,71 8,45 10,14 61,63 73,96
  Pribiš 42,26 50,71 8,45 10,14 69,54 83,45
  Pucov 42,26 50,71 8,45 10,14 59,37 71,24
  Revišné 42,26 50,71 8,45 10,14 44,68 53,62
  Sedliacka Dubová 42,26 50,71 8,45 10,14 66,15 79,38
  Veličná 42,26 50,71 8,45 10,14 40,16 48,19
  Vyšný Kubín 42,26 50,71 8,45 10,14 41,29 49,55
  Zázrivá 42,26 50,71 8,45 10,14 79,71 95,65
  Žaškov 42,26 50,71 8,45 10,14 57,11 68,53

 

Pre poskytnutie ceny za opakovaný vývoz je potrebná početnosť minimálne 3x ročne.

 • c) Jednorazová likvidácia odpadovej vody zo žumpy pri pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v termíne do 6 mesiacov od kolaudácie stavby alebo prevzatia do správy OVS, a. s.
    Cena v €
  bez DPH s DPH
  Jednorazová likvidácia odpadovej vody zo žumpy 20,00 24,00

 

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. s účinnosťou od 01. 10. 2019 prijala nový cenník výkonov a služieb, kde na strane 13., 14., 15., 16., položka 7) „Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov …“ (viď priložený cenník) sú uvedené ceny za výkon služby v členení podľa jednotlivých okresov a obcí. Pre viac informácii kontaktujte priamo príslušných zástupcov (viď. kontakty):

 • Ján SÁRENÝ –  majster kanalizácií Dolný Kubín 
  tel.: +421 (0)43 2388 522
  mobil: 0905 850 597
  e-mail: jan_sareny@ovs.sk
 • Kanalizácie Dolný Kubín, Mokraď, Kňažia, Vyšný Kubín, Jasenová, Horná Lehota, Dlhá nad Oravou, Žaškov, Zázrivá, Kraľovany, Medzibrodie nad Oravou.

Cenník výkonov a služieb platný od 01.06.2020.