Certifikát Nature – Pack

Obec Zázrivá zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov obec v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a.s., prispela k zlepšeniu životného prostredia 155 310 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 61,00 kg na obyvateľa.