Dodatok č. 8 k VZN Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Týmto dodatkom sa mení:

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách Počet žiakov k 15.09.2021 Celková výška dotácie na rok 2022
Materská škola 2 372 € 68 161 296 €
Školský klub detí (podľa počtu detí v ZŠ) 679 € 57 38 703 €
Školská jedáleň (žiak ZŠ a MŠ potenciálny stravník) 201 € 207 + 68 55 275 €
Centrum voľného času 100 € 99 9 900 €
Dotácia spolu ročne: 265 174 €

 Tento dodatok:

 a) bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: xx.xx.2022

 b) bol vyhlásený dňa: 17.05.2022 vyvesením na úradnej tabuli obce

 c) nadobúda účinnosť dňa: 01.07.2022

                                                                                                        JUDr. Matúš Mních – starosta obce Zázrivá

 VZN vo forme PDF: vzn_dod8_20_02_2015. pdf