Dodatok č. 9 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Týmto dodatkom sa mení:

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách Počet žiakov k 15.09.2021 Celková výška dotácie na rok 2022
Materská škola 2 491 € 68 169 388 €
Školský klub detí (podľa počtu detí v ZŠ) 708 € 57 40 356 €
Školská jedáleň (žiak ZŠ a MŠ potenciálny stravník) 206 € 207 + 68 56 650 €
Centrum voľného času 100 € 99 9 900 €
Správa budov 6 650 €
Dotácia spolu ročne: 282 944 €

Tento dodatok:
a) bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 29.09.2022, uznesením číslo 56/03/2022
b) bol vyhlásený dňa: 06.10.2022 vyvesením na úradnej tabuli obce
c) nadobúda účinnosť dňa: 01.11.2022

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá