Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011 – 2016

Komunitný plán obce Zázrivá pre roky 2011 – 2016 vznikol na základe potreby vyvolanej prenosom kompetencií zo štátu na samosprávu, v oblasti sociálnych služieb (zákona NR SR  č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky) a  na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v neskoršom znení.

Transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej správy a skutočnosť, že Slovenská republika je členskou krajinou EÚ, sa okrem iného prejavujú v sociálnej oblasti. Lisabonská zmluva otvára nové možnosti fungovania spoločnosti aj na úrovni samospráv. Vytvárajú sa základy otvorenej občianskej spoločnosti v prostredí miest a obcí. Je to nový fenomén prijatia myšlienky a učenia sa jej uplatňovania v praxi – žiť komunitne a pre komunitu, spoločne identifikovať problémy a spoločne prispievať k riešeniu. Konkrétnym nástrojom týchto progresívnych tendencií je aj Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Zázrivá.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb patrí do pôsobnosti obce, ktorá ho vypracúva, schvaľuje a vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja. Komunitné plánovanie sociálnych služieb umožňuje spracovávať rozvojové materiály pre rôzne oblasti verejného života na úrovni obce. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je spôsob plánovania sociálnych služieb tak, aby zodpovedali miestnym špecifickým požiadavkám a potrebám jednotlivých občanov. Jedná sa o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadania najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.

Komunitné plánovanie je však dlhodobý dynamický proces, ktorý pružne reaguje na zmenu okolností, zmenu legislatívy, sociálneho prostredia a správania sa prijímateľov sociálnych služieb.

 

Dokument:  Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011 – 2016