Krásne vianoce a šťastný nový rok 2013

Milí spoluobčania, chcem Vám poďakovať za trpezlivosť a podporu pri práci v prospech našej obce počas uplynulého roka. Ďakujem najmä tým, ktorí sa osobne pričinili o rozvoj obce, či už priamou prácou alebo finančnou podporou jednotlivých akcií a projektov.  Ďakujem všetkým pracovníkom obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Treba poďakovať učiteľkám a učiteľom v našej materskej škole a základnej škole za obetavý prístup pri vzdelávaní našich detí. Samozrejme treba poďakovať aj  našim hasičom za ich poctivú robotu.Určite sa nedá vymenovať úplne všetkých, preto úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli k rozvoju našej obce.Záverom mi dovoľte, milí spoluobčania, zaželať Vám nielen v svojom mene, ale aj v mene mojich spolupracovníkov z obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych. Želám Vám, aby sa Vaše očakávania, sny a nádeje naplnili nielen v darčekoch, ktoré nájdete pod vianočným stromčekom, ale aj, a to hlavne, v každodennom živote. Zvlášť pozdravujem našich starších a chorých spoluobčanov a prosím, aby sme im v tomto Vianočnom období všetci venovali viac pomoci, pozornosti a lásky.

Váš starosta Matúš Mních