NÁVRH: Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

NÁVRH: Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Týmto dodatkom sa mení:

  Príloha č. 1

 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka

v eurách

Počet žiakov k 15.09.2021 Celková výška dotácie na rok 2022
Materská škola 2 492 € 68 169 388 €
Školský klub detí (podľa počtu detí v ZŠ) 708 € 57 40 356 €
Školská jedáleň (žiak ZŠ a MŠ potenciálny stravník) 206 € 207 + 68 56 650 €
Centrum voľného času 100 € 99 9 900 €
Správa budov 6 650 €
Dotácia spolu ročne: 282 944 €

 

 Tento dodatok: 

  1. a) bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: xx.xx.2022, uznesením číslo xx/xx/2022
  2. b) bol vyhlásený dňa: xx.xx.2022 vyvesením na úradnej tabuli obce
  3. c) nadobúda účinnosť dňa: xx.xx.2022

scan vo forme pdf: 2022-09-08 – navrh vzn 20-02-2015