Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024

Obec Zázrivá – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

Zverejnené 04.06.2024

Zvesené XX.XX.2024