Návrh VZN č. …/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá

Návrh VZN č. …/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie