Návrh VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá

Obecné zastupiteľstvo  Zázrivá na základe Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s ustanoveniami § 27, odst. 3
Zákona č. 50/1976 Zb, v platnom znení a zákona č.  416/2001 Z.z.

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  ZÁZRIVÁ  č. /2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá

Úvodné   ustanovenia
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá,   schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Zázrivej č. … , zo dňa… 2015

Rozsah platnosti
Nariadenie o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá platí pre časť katastrálneho územia obce Zázrivá, vymedzeného v textovej a grafickej časti uvedených Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení Zákona č. 237/2000 Z.z. súčasťou územného plánu je záväzná časť. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
Územnoplánovacia dokumentácia – Zmien a doplnkov č. 2  ÚPN obce Zázrivá  dokumentujú  zmenené alebo doplnené funkčné a priestorové usporiadanie  vymedzených plôch   vo všetkých   osadách – miestnych častí – regulovaných priestoroch.

ZMENY
V návrhu územnoplánovacej dokumentácii sa menia 4 lokality:
Z1 –  posúva elektrické vedenie VN podľa skutočnosti
Z2 –  ruší lyžiarske vleky uvedené v platnom územnom pláne
Z3 – mení trasu lyžiarskej zjazdovky v platnom územnom pláne,
Z4 – mení funkciu športovej plochy na bytové domy(cca 2×12 b.j.)
Ide o lokality, situovaných v  miestnych častiach Havrania a Ústredie.

DOPLNKY
V návrhu územnoplánovacej dokumentácii sa dopĺňa 43 lokalít, určených
– pre rodinné domy – 20 lokalít,
– pre rekreačné objekty určené na rodinnú rekreáciu – 21 lokalít a agroturistiku – 1 lokalita,
– pre občiansku vybavenosť (rozšírenie cintorína) – 1 lokalita a
– pre výrobu(2výrobné plochy) – 1 lokalita.
Ide vlastne lokality, situovaných vo všetkých osadách – miestnych častiach – regulovaných priestorov: Biela, Petrová, Demkovská, Dolina, Ráztoky, Grúne, Končitá, Havrania, Kozinská, Plešivá a Ústredie. Vzhľadom na charakter kopaničiarskej urbanistickej zástavby, lokality sú roztrúsené po celom katastrálnom území obce.
Poznámka:
Vzhľadom na prehľadnosť, jednotlivé lokality sú označené podľa značenia v platnom ÚPN obce  Zázrivá, t.j. podľa názvu jednotlivých osád: B – Biela, P – Petrová,  D – Demkovská, DO – Dolina, R – Ráztoky, G – Grúne, K – Končitá, H – Havrania, KZ –  Kozinská, P – Plešivá a  U – Ústredie. Poradové čísla jednotlivých lokalít nasledujú po poradových číslach v platnom ÚPN obce  Zázrivá.

……

Úplné znenie návrhu VZN na stiahnutie tu:

Úplné znenie návrhu VZN na stiahnutie tu: