Návrh VZN obce Zázrivá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá

Obec Zázrivá v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. č. xx – xx/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá

Dokument na stiahnutie: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá

Návrh VZN obce Zázrivá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá