NÁVRH VZN Obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady

Dokument Návrh – NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zázrivá č. 6 – …./2021 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá vo forme PDF po kliknutí na odkaz:

Návrh VZN odpady 6-2021