Ochrana úrody pred požiarmi

K obdobiu leta a slnka patrí aj zvýšená aktivita poľnohospodárov, s ktorou súvisí zber a skladovanie úrody. Aj v touto formou by sme Vám preto chceli pripomenúť možné nebezpečenstvo vzniku požiarov v letnom období, teda v období zberu a skladovania úrody. Pri požiaroch, ktoré v tomto čase vznikajú zohráva najväčšiu úlohu človek a jeho aktivity, ktoré pred vznikom požiaru vykonáva.

Žiadame Vás preto, aby Ste v čase zberu, uskladňovania úrody a žatvy predchádzali požiarnemu nebezpečenstvu týmito opatreniami:
•    nevypaľujte porasty a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť;
•    nefajčite v blízkosti horľavých látok, vybavte miesta pre fajčiarov nádobami s vodou na odhadzovanie cigaretových ohorkov; resp. túto činnosť v danom priestore úplne zakážte;
•    zabezpečte dobrý technický stav používanej zberovej techniky a dbajte na jej údržbu v súlade s pokynmi výrobcu;
•    odstraňujte z techniky a z priestorov, kde je technika umiestnená nánosy organického prachu;
•    stohy do objemu 100 m3 neumiestňujte do vzdialenosti menšej ako 20 m od obytných alebo hospodárskych objektov a 10 m od iných stohov, 60 m od verejnej komunikácie;
•    dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu, ak zistíte takýto stav, seno ihneď rozhádžte a na voľnom priestranstve dosušte;
•    nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov slamy a krmovín a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí;
•    v prípade vzniku požiaru, sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú jednotku.

Nezabudnite, že tiesňové volanie na hasičskú jednotku Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín je  číslo  150,  resp. 112 !

Spoločne s Vami veríme, že požiarom je lepšie a lacnejšie predchádzať ako ich hasiť a odstraňovať ich následky.