ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE – most Havrania

ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

odvoláva

dňa 14.12.2022 o 12.00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce.

Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Zázrivej, dňa 14.12.2022

JUDr. Matúš Mních, starosta

 

ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE – most Havrania v PDF