Odvolanie MIMORIADNEJ SITUÁCIE – snehová kalamita

ODVOLANIE
MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, starosta obce Zázrivá JUDr. Matúš Mních

o d v o l á v a
dňa 07.02.2023 o 14:00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce.

Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.

Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Zázrivej, dňa 07.02.2023

JUDr. Matúš Mních
starosta