Odvolanie POVODŇOVEJ AKTIVITY

Vzhľadom na pokles hladím vodných tokov v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 a § 11 ods. 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. obec Zázrivá odvoláva

dňa 27.07.2023 o 09:00 hod.
III. stupeň povodňovej aktivity

pre územie obce Zázrivá na vodných tokoch – Petrovský potok, Dolinský potok, Beliansky potok a ich prítokoch. Odvolaním lll.stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity.

 

Obec Zázrivá v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,

odvoláva dňa 28.07.2023 o 10:00 hod.
II. stupeň povodňovej aktivity

pre územie obce Zázrivá na vodných tokoch – Petrovský potok, Dolinský potok, Beliansky potok a ich prítokoch