Okrúhlica, pozemkové spoločenstvo Zázrivá – členská schôdza valného zhromaždenia

Okrúhlica, pozemkové spoločenstvo Zázrivá zvoláva na deň 05.06.2022 o 12,30 hod. členskú schôdzu valného zhromaždenia, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome Zázrivá s nasledovným programom:
– určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
– voľba návrhovej a mandátnej komisie
– správa o plnení uznesenia z poslednej valnej hromady
– správa o hospodárení spoločenstva v r. 2021
– schvaľovanie účtovnej uzávierky
– správa revíznej komisie
– plán hospodárenia na rok 2022
– diskusia
– uznesenie
– občerstvenie a záver

V prípade nedostatočnej účasti podielnikov potrebných na schvaľovanie uzávierky (51%) bude určený ďalší termín zasadnutia na ten istý deň o 13,00hod a ďalší termín o 13,30hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Skubeň Cyril, predseda spoločenstva