Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ – zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Zázrivá doručil Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame, (podľa § 6 ods. 2, písm. b/ je Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá schvaľujúcim orgánom uvedeného dokumentu). Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 2, písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa zákona.

Žiadame Vás ako obstarávateľa strategického dokumentu, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým informovali a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia, https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-upn-obce-zazriva

Návrh „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ je zverejnený na internetovej stránke obce www.zazriva.com.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Obecný úrad Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá, v úradných hodinách podľa telefonickej dohody, kontakt: JUDr. Matúš Mních – starosta, tel.: 043/5896133, 0907 887 756, e-mail: starosta@zazriva.com alebo Ing. árch. Dávid Goč, Architektonický ateliér Gam, Námestie A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/4320594, e-mail: gam@nextra.sk.

OU DK – Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ – zaslanie oznámenia. v PDF formáte

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“ bolo zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne (minimálne 14 dní):
Vyvesené dňa: 27.04.2023