Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže

Obec Zázrivá oznamuje:

komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce: pozemok vyčlenený geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621 pod číslom: 30216621-125/2021, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom pod č. 499/2021, zo dňa 16.08.2021  (ďalej len „geometrický plán“) ako KN-C parcela s vyznačením p. č.: 593/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, v 1/1-ine v pomere k celku, v katastrálnom území obce Zázrivá, za minimálnu sumu 15,60 EUR / m2 (cena bola stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom: Ing. Ľubomírom Šaštinským evidenčné číslo 913 329, zo dňa 19.11.2021, pod číslom 7/2021), vyhodnotila u ponuku uchádzača: Ján Majdiš, Stred 118, 027 05 Zázrivá, ktorý splnil podmienky účasti, a za predmet verejnej obchodnej súťaže a ponúkol sumu 18,00 EUR / m2  ako úspešnú.

Kritériom na vyhodnotenie bola najvyššia cena za predpokladu splnenia podmienok účasti.