Oznámenie o začatí prác „Zázrivá – Petrová – Rek. VNP a 238_ts_zazriva_petrova (SW – 10890)“

Spoločnosť ELSPOL – SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Zázrivá a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:

„Zázrivá – Petrová – Rek. VNP a 238_ts_zazriva_petrova (SW – 10890)“

práce na vyššie spomenutej stavbe budú pokračovať od 09.05.2023. Práce by mali trvať do 26.05.2023.
Účel stavby: Rekonštrukcia je projektovaná na základe požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete v danej oblasti vyplývajúcej z havarijného stavu demontovanej dvojstĺpovej trafostanice a podperného bodu s úsekovým odpojovačom. Rekonštrukciou VN 22kV prípojky a postavením novej typizovanej trafostanice sa zabezpečí väčšia spoľahlivosť VN a NN vedenia.

Na pozemkoch v k. ú. Zázrivá: KN-C: 1605/1 (KN-E: 18167), KN-C: 1601/12 (KN-E: 18167, 18169) bude prebiehať rekonštrukcia VNP a 238_ts_zazriva_petrova.
Dané práce spočívajú z osadenia novej jednostĺpovej trafostanice, rekonštrukcie VN 22kV prípojky trafostanice – výmena vodičov v úseku od odbočného podperného bodu až po trafostanicu, z demontáže podperného bodu spolu s úsekovým odpojovačom a z rekonštrukcie NN vývodov z trafostanice.
Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Kontaktná osoba: Očkaják Jozef tel. 0918 621 355

Oznámenie o pokračovaní v prácach obec Zázrivá v pdf

02-Situácia_stavby v pdf