Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát

Starosta Obce Zázrivá, v súlade s § 192 ods. 2, zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., oznamuje, že zanikol mandát poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy Obce Zázrivá dňa 10.11.2018:

Samuelovi Prílepkovi

v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a to zmenou trvalého pobytu dňa 30.09.2022 mimo obec Zázrivá.

V súlade s § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na uvoľnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva v Obci Zázrivá nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy o hlasovaní do miestneho zastupiteľstva získal najväčší počet platných hlasov. Podľa počtu hlasov je kandidátom

Ing. František Žúbor,

ktorému bude odovzdané osvedčenie a zákonom predpísaný sľub zloží na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá