Oznámenie verejnou vyhláškou – o úmysle vydať rozhodnutie o schválení PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Paráč

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vás žiada o spoluprácu pri doručení oznámenia pod č. OU-ZA-GOP4-2023/004077-012 zo dňa 11.05.2023 o úmysle vydať rozhodnutie vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Paráč.
Nakoľko je v tomto konaní nepochybne viac ako 20 účastníkov konania resp. zúčastnených osôb, vo väzbe na znenie § 67 ods. 2 zákona o lesoch sa účastníkom konania toto oznámenie v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 správneho poriadku doručuje verejnou vyhláškou. Oznámenie bude zverejnené na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov po dobu 15 dní. Súčasne bude po dobu 15 dní zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Žilina: www.minv.sk/okresny-urad-zilina a na úradnej tabuli obcí Zázrivá, Hruštín, Lomná, Oravská Lesná a Zákamenné. Okrem uvedeného sa oznámenie zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET – www.cuet.slovensko.sk).

Príloha: Oznámenie č. OU-ZA- OOP4-2023/004077-012