Pomoc Návratu rodinám a deťom z Ukrajiny + odporúčania

Ponuka ľudí z Návratu na podporu a sprevádzanie tých, ktorí príjmu z Ukrajiny rodiny s deťmi alebo deti samotné.

Je pravdepodobné, že viacerí Slováci v najbližšom čase príjmu do svojej domácnosti ľudí z Ukrajiny. S veľkou pravdepodobnosťou to budú ženy s deťmi a keďže sú ohrozené aj ukrajinské sirotince a zariadenia s opustenými deťmi, tak to môžu byť aj deti samotné.

V Návrate máme skúsenosť s tým, keď niekto prijme na prechodný čas alebo dlhodobo „cudzie“ deti a stane sa náhradnou rodinou. Preto ponúkame všetkým týmto ľuďom sprevádzanie, konzultácie, podporu a adresné školenie, ako citlivo zvládnuť prijatie rodiny s deťmi v krízovej situácii s dôrazom na porozumenie potrebám detí. Ponúkame poradenstvo v tom, ako s prijatými deťmi a ich blízkymi ľuďmi komunikovať, ako prakticky poskytovať pomoc, aby bola podaná s porozumením a citlivosťou.

  •  Prijali ste DIEŤA z Ukrajiny PDF  STIAHNUŤ
  •  Prijali ste RODINU S DEŤMI z Ukrajiny PDF STIAHNUŤ

Ak potrebujete individuálne poradenstvo, ako vytvoriť dieťaťu alebo rodine s deťmi dobré podmienky, môžete sa obrátiť na Návrat individuálne alebo aj ako organizácia podľa toho, kde v rámci Slovenska žijete. Kontakt.    

Názov Centrum Návrat v Žiline
Adresa Republiky 31, 010 01 Žilina
Tel. číslo +421 417 234 273, +421 907 706 523
E-mail navratza@navrat.sk
Osobné konzultácie Podľa dohody na uvedených tel. číslach, prípadne po dohodnutí osobne v Centre Návrat.

 
Manuál pre klienta
Pomoc v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z

KTO môže požiadať: štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, ktorí požiadali na území SR o poskytnutie dočasného útočiska

KDE môže požiadať: na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádzajú

POTREBNÉ DOKLADY: preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“

 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY

Žiadosť o  pomoc v hmotnej núdzi určenú pre občanov Ukrajiny, ktorí prišli do SR z dôvodu mimoriadnej situácie – vojnového konfliktu, nájdete na webe  Hmotná núdza > ÚPSVaR (gov.sk)

Formulár  žiadosti môžete vytlačiť a vyplniť perom. Pri osobnom  kontakte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Vám žiadosť poskytnú zamestnanci úradu. 

 

VOĽNÉ PRACOVNÉ PONUKY

https://ua.gov.sk/

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Dolný Kubín

Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

  1. č. +421 43 2444 510

email: dk@upsvr.gov.sk

 

Інструкція для клієнта

Допомога в матеріальній потребі громадянам України згідно з законом №417/2013 Збірки законів

ХТО може подати заявку: громадяни України та члени їх сімей, якізвернулися за тимчасовим притулком на території Словацької республіки

ДЕ можна подати заяву: в Управлінні з праці, соціальних питань та сім’ї, в територіальної юрисдикції якого знаходяться

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

паспорт іноземця, який подає заяву про тимчасовий притулок документ про допустиме перебування з позначкою „БІЖЕНЕЦЬ“

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Заявку на допомогу в матеріальній потребі, призначену для громадян України, які приїхали в країну через надзвичайну ситуацію-військовий конфлікт, можна знайти на сайті Матеріальна потреба > ÚPSVaR (gov.sk)  .

Ви можете роздрукувати анкету та заповнити її ручкою. Для особистого контакту в Управлінні праці, соціальних питань та сім’ї заява буде надана Вам працівником Управління.

 

БЕЗКОШТОВНІ ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ

https://ua.gov.sk/

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/

 

Управління праці, соціальних питань та сім’ї

Намісництво слободи 1,  026 01 Дольний Кубін

тел. +421 43 2444 510

електронна пошта: dk@upsvr.gov.sk