POZVÁNKA NA ustanovujúce ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
25. 11. 2022 /piatok / o 17.00 hod. v kultúrnom dome v prisálí v Zázrivej

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce.
9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, inventarizačnej komisie, oceňovacej komisie, komisie o ochrane verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov, prípadne ďalších komisií.
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
11. Schválenie sobášiacich a sobášiace dni.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Záver.

JUDr.  Matúš  Mních, v. r.

                                                                                  starosta  obce  Zázrivá