POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
09. 06. 2017 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Informácia o plnení uznesenia z minulého zasadania OZ.
5. Schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rok 2016.
6. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
10. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

www.mojazazriva.sk