POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
29. 04. 2021 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovými opatreniami.
6. Diskusia.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá