POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 09. 12. 2021 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovými opatreniami 7 a 8.
6. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2022 – 2024.
7. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2022 – 2024.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 14 – 07/2021 o o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
10. Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 04. 12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 6 – 12 – 2021 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá
12. Diskusia.
13. Interpelácie poslancov.
14. Schválenie uznesenia.
15. Záver.

 

.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá