POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 02. 06. 2022 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovými opatreniami č. 2 a 3
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zázrivá za rok 2021
7. Schválenie záverečného účtu
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 14 – 08/2022 o o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
10. Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 04.12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
11. Diskusia.
12. Interpelácie poslancov.
13. Schválenie uznesenia.
14. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá