POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 27. 10. 2022 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Zloženie sľubu povolaného náhradníka za poslanca do obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
6. Diskusia.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie uznesení.
9. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá