POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 08. 12. 2022 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 7.
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 8.
7. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2023 – 2025.
8. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2023 – 2025.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.
10. Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 04.12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 15-04/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá.
12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 14 – 09/2022 o o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.
13. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 05-13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
14. Prerokovanie previerky prokurátora stavu zákonnosti VZN miest a obcí vo veciach územnej samosprávy podľa § 4 ods.5 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – VZN č. 1-02-2003 o predajnom čase v obchodoch a reštauračných zariadeniach.
15. Zriadenie inventarizačnej komisie a voľba členov.
16. Plán zasadaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2023.
17. Diskusia.
18. Interpelácie poslancov.
19. Schválenie uznesenia.
20. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá