POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 15.06.2023 /štvrtok/ o 16.00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2023 rozpočtovými opatreniami č.3 a 4
6. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Zázrivá zar rok 2022
7. Schválenie záverečného účtu
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 14-10/2023, o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
10. Diskusia.
11. Interpelácie poslancov.
12. Schválenie uznesenia.
13. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá