POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 21. 09. 2023 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej
s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosti týkajúce sa obce a občanov.
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2023 rozpočtovými opatreniami č.6 a 7
7. Schválenie finančného príspevku pre klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb
8. Diskusia.
9. Interpelácie poslancov.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá