Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

10. 06. 2016 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zázrivá
5. VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska – prevádzkový poriadok pohrebiska
6. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
10. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva