POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2023

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá
POZVÁNKA

Predseda Urbáru, pozem. spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s. Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 26.3.2023 o 12:30 s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výročná správa výboru a dozornej rady
4. Správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka
5. Správa o prevedených lesných prácach
6. Plán práce, príjmov a výdavkov na rok 2023
7. Rozdelenie zisku za rok 2022
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

Vážení podielnici, vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, na uskutočnenie platného valného zhromaždenia a na jeho rozhodovanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podielov) spoločenstva, vaša účasť na valnom zhromaždení je bezpodmienečne nutná.
V prípade neúčasti je potrebné splnomocniť na priloženom tlačive svojho zástupcu.

V Zázrivej 13.2.2023

Miroslav Chudaš
predseda Urbáru, pozem. spol. Zázrivá