Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Zázrivá na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255.

Prijímateľ:
Názov: Obec Zázrivá
Sídlo: Stred 409, 027 05 Zázrivá
IČO: 00 315 010
Kód projektu: 310011K846

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 109 500,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 104 025,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) – kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO sa zužitkuje – skompostuje v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v našej obci sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostární). Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obci, ktorá predchádza vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Miesto realizácie projektu: Obec Zázrivá

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os:1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk