PRERUŠENIE – výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, centre voľného času a školskom klube detí Zázrivá

Základná škola s materskou školou so sídlom v Zázrivej, zastúpená riaditeľom školy Mgr. Jurajom Jonákom, Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne a po dohode so zriaďovateľom školy – Obcou Zázrivá, zastúpenou starostom obce p. JUDr. Matúšom Mníchom, že výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení u žiakov základnej školy sa prejavili na chýbaní žiakov nad 30 %, z vyššie uvedených dôvodov v základnej škole v Zázrivej

 PRERUŠUJE

výchovno-vzdelávací proces v základnej škole, centre voľného času  a školskom klube detí

od 19. 12. 2022 /pondelok/ do 22. 12. 2022 /štvrtok/ vrátane.  

Vyučovanie a prevádzka školských centier sa začne dňa 9. 1. 2023 /pondelok/.