Príprava propagačného materiálu

Obec Zázrivá sa pripravuje vydať a distribuovať propagačný materiál o obci Zázrivá s cieľom použitia na veľtrhoch zameraných na cestovný ruch, v informačných strediskách, na výstavách a spoločenských podujatiach. Obsah a forma propagačného materiálu bude prispôsobený cieľovej skupine návštevníkov – turistov.
Ponúkame Vám možnosť spropagovať služby súvisiace cestovným ruchom pripadne Vaše ubytovacie zariadenie. Prosím kontaktujte nás do 10.10.2012, osobne alebo mailom.
Radi privítame od Vás i návrhy obsahu propagačného materiálu prezentujúcu našu obec.
Dôvodom na prípravu propagačného materiálu obce Zázrivá je predovšetkým snaha zintenzívniť turistickú návštevnosť obce, informovať potenciálnu klientelu o produktoch cestovného ruchu,  kultúrnych podujatiach, hmotnej aj nehmotnej kultúre obce, nárečí, zvykosloví a zvykoch. Našou snahou je vytvoriť materiál podávajúci adresné informácie potenciálnym klientom turistického ruchu a  orientujúci sa na reálne atraktivity, ktoré obec Zázrivá ako turistická oblasť ponúka – predovšetkým okolitú prírodu, ľudovú kultúru a tradície.

Kontakt:
Karol Karcol, e-mail: karol.karcol@gmail.com, mob.: 0908 941 052