Riešenie migračných výziev v obci Zázrivá

Popis projektu:
Obec Zázrivá získala finančný príspevok v súvislosti s vykonanými prácami a vynaloženými výdavkami, ktorými reflektovala na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine.

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Zázrivá
Kód projektu v ITMS2014+ : 302091DHX7
Miesto realizácie projektu : Zázrivá
Výzva – kód Výzvy : IROP-PO9-SC91-2023-108
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 9 – FAST CARE
Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Výška finančnej pomoci z EÚ: 59 800,00 EUR
Fond: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja (2014-2020)
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Informácie o operačnom programe tu: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/integrovany-regionalny-operacny-program/index.html