Ročný štatistický výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Doplnenie povinnosti obce v roku 2022 je uvedené v § 81 ods. 7 písm. j) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom jej celé znenie je nasledovné: „Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka

Ročný štatistický výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021