Rozhodnutie – Verejná vyhláška – návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Paráč

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vás žiada o spoluprácu pri doručení rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2023/004077/CVI zo dňa 07.07.2023, ktorým bol schválený návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Paráč. Nakoľko je v tomto konaní nepochybne viac ako 20 účastníkov konania resp. zúčastnených osôb, vo väzbe na znenie § 67 ods. 2 zákona o lesoch sa účastníkom konania toto rozhodnutie v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 správneho poriadku doručuje verejnou vyhláškou. Rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov po dobu 15 dní. Súčasne bude po dobu 15 dní zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Žilina: www.minv.sk/?okresny-urad-zilina a na úradnej tabuli obcí v zmysle rozdeľovníka. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov rozhodnutie zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET – www.cuet.slovensko.sk).

Rozhodnutie – Paráč na stiahnutie vo forme PDF