Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2014-2016

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2014-2016

V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2014-2016, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2013. Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2014 – 2016 si môžete stiahnuť v priložených súboroch, alebo z podstránky v sekcii Formuláre a dokumenty.

Schválený rozpočet na roky 2014-2016 Príjmy a Výdaje

Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá prijaté zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce.
Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2014-2016