Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 predstavuje 60,22 %.

Obec Zázrivá sa s uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu zaraďuje v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pod položku č. 7 so sadzbou 11,00 Eur/t pre rok 2022.