ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOMNÁ -Zmeny a doplnky č. 2/2021

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších zmien a doplnkov
Obstarávate!’ oznámenia: Obec Lomná, v zastúpení p. starostu – Jozef Kresťan, Spracovateľ oznámenia: Ing. árch. Dávid Goč,
Dátum: 3/2022

Obstarávateľ, Obec Lomná, Obecný úrad 22, 029 54 Lomná, IČO: 00314633 doručil dňa 14. 04. 2022 Okresnému úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.2/2021 – Územný plán obce Lomná„, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona EIA ako dotknutej obci zasielame.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona EIA, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona EIA žiadame doručiť na adresu Okresného úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životne prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2/2021 – Územný plán obce Lomná“ je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia, Enviroportal na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-2021-uzemny-plan-obce-lomna

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2/2021 – Územný pián obce Lomná“

Knižné spracovanie stiahnuť tu vo forme PDF

ÚPN Lomná vo forme PDF

 

Textová časť :

Grafická časť: