UZNESENIE OZ zo dňa: 09. 02. 2012

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,konaného dňa:  09. 02.  2012,  č.:  1 / 2011.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A/Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Boženy Kôpkovej, Stred 422, Zázrivá o pridelenie obecného bytu.
2. Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia pri rodinnom dome p. Pavla Pazderu, Havrania 49, Zázrivá.
3. Žiadosť p. Kubáškovej, Stred 123, Zázrivá o osvetlenie križovatky ku pošte.
4. Informáciu starostu obce o žiadosti na vrátenie finančných prostriedkov vo výške 21.139,79 Eur  z  projektu Rekonštrukcia základnej školy Zázrivá.

B/Volí:

1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík.
člen: Ing. Miroslav Macek a Pavol Otruba.

2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice:         Tibor Bílek a Jozef Červeň.
4. Hlavného kontrolóra obce:       Mgr. Jozef Kazárik.

 

C/Schvaľuje:

1. Plat hlavnému kontrolórovi obce vo výške: 1,54 násobok mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok prepočítaný na pracovný úväzok 5 hodín týždenne. Nástup do funkcie 1. 3. 2012.
2. Plán riadnych zasadaní obecných zastupiteľstiev a pracovných stretnutí poslancov na rok 2012.
3. Ceny  pôvodne neknihovaných pozemkov:
– zastavané plochy a nádvoria: 5.-€/m2
– trvalé trávne porasty, orná pôda, záhrady, vodné plochy, ostatné plochy: 10.-€/m2.
4. Miesta na umiestňovanie propagačných materiálov týkajúcich sa volieb do NR SR – betónové skruže pred kultúrnym domom.
5. Uzavretie podaných žiadostí do druhého doplnku k Územnému plánu obce Zázrivá dňom 10. 2. 2012.
6. Odpredaj pôvodne neknihovaných pozemkov žiadateľovi Petrovi Záňovi, bytom Športovcov 1179/34, Dolný Kubín v k. ú. Zázrivá, Dolina v zmysle predloženého geom. plánu č. 36433756-203/2011 a to: C KN parc. č. 1926/9 – orná pôda o výmere 225 m2 a C KN parc. č. 4625/13 – vodná plocha  o výmere 24 m2 za cenu: 10.-€/m2, odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané priľahlé pozemky k pozemkom žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami žiadateľa. Za odpredaj hlasovali všetci 9 poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej a to: Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.
7. Úhradu  finančného príspevku vo výške 3.502,93 Eur na projekt  Najmodernejšia cesta separácie pre takmer 30.000 obyvateľov  Terchovskej doliny podľa jednotlivých obcí.

D/Rozhodlo:

1.Neodpredať pozemok žiadateľke p. Zuzane Kôpkovej, Petrová 27, Zázrivá pri jej rodinnom dome.
2. Požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o pridelenie dvoch miest v Dome Charitas  Zázrivá.
3. Uhradiť z rozpočtu obce pokutu vo výške 1.200.- Eur za opílenie líp na križovatke smerom na Terchovú.
4. Vytvoriť ľadovú plochu na multifunkčnom ihrisku.

E/Ukladá:

1.Prednosti Obecného úradu v Zázrivej osloviť Ateliér GAM Ružomberok o vypracovanie druhého doplnku k Územnému plánu obce Zázrivá.

 

Mgr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá