Uznesenie OZ 2-2013

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 31.05. 2013,  č.: 2/2013.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Vyjadrenie k námietkam vedúceho kontrolovaného subjektu ( starostu obce ) ku kontrolným zisteniam – rekonštrukcia pavilónov ZŠ Zázrivá.
2.Vyhlásenie výberových konaní obce Zázrivá na pokračovanie budovania kanalizácie v centre obce ( od budovy Urbáru po koniec kockovky) a položenie asfaltového koberca v Doline od obchodu po konečnú zastávku SAD (otočku).
3.Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Kazárika k záverečnému účtu obce Zázrivá za rok 2012.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak
člen: Pavol Otruba a Tibor Bílek.
2. Zapisovateľa:
Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice:
Ambróz Otruba a Stanislav Žúbor.

C/ Schvaľuje:
1. Odpredaj obecného neknihovaného pozemku parc. č. E KN 20888/1 – ostatné plochy o výmere 204 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky za cenu: 10.-€/m2  pre žiadateľa p. Jozefa Flajsa, bytom 027 05 Zázrivá, Ráztoky č. 89, pred jeho rodinným domom. Odpredaj sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa.
2. Prenájom obecného neknihovaného pozemku o výmere cca 300 m2 – časť parciel E KN č. 20967/5 a 21300/18 v k. ú. Zázrivá, Stred, za účelom skladovania stavebného materiálu žiadateľovi p. Jánovi Borončovi, bytom 027 05 Zázrivá, Stred č. 83, za cenu v zmylse VZN Obce Zázrivá o cenách za prenájom obecných pozemkov.
3. Udelenie súhlasu na  prevádzkovanie stávkového terminálu v pohostinstve Smolka – Jana Smolková, Stred 430, pre žiadateľa SYNOT TIP, s.r.o. , Továrenská štvrť 1457/24, 050 51 Poprad – Matejovce.
4. Plat starostovi obce Zázrivá JUDr. Matúšovi Mníchovi s účinnosťou od 1. 6. 2013:
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške: 1593,90 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšenie o  30 %, čo je: 478,17 €. Plat po zaokrúhlení je: 2073.-€.
5. Celoročné hospodárenie a záverečný účet obce Zázrivá za rok 2012 bez výhrad. Schodok rozpočtu za rok 2012 vo výške 291,04 € uhradiť z rezervného fondu.
6. Zakúpenie 1 ks solárneho Led osvetlenia na účely verejného osvetlenia a jeho umiestnenie na  ceste pri rod. dome Vladimíra Matúša na Grúňoch.

D/ Rozhodlo:
1. Neodpredať obecný neknihovaný pozemok – časť  parc. č. E KN 21300/14, ostatná plocha v Doline žiadateľovi p. Mgr. Pavlovi Mandincovi, bytom Dolina 122.

E/ Ukladá:
1.Prednostovi obecného úradu zabezpečiť odstránenie následkov zatečenia stropu a stien v priestoroch lekárne, prevádzkovanej p. Mgr. Jiřinou Medveckou v termíne do 15.6.2013.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Na stiahnutie vo forme PDF

Uznesenie 2-2013