Uznesenie OZ v Zázrivej 5-2015

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 28.08.2015, č.:  5/2015.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Jozefa Kršku, Stred 78, Zázrivá o prenájom obecného neknihovaného pozemku časť E KN parc. č. 20967/1 o výmere cca 55 m2.
2. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Dom Charitas Zázrivá 416 o finančný príspevok na výstavbu Lurdskej jaskyne pri Dome Charitas.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton  Drengubiak, člen: Stanislav  Žúbor, člen: Jozef  Červeň.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján  Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice:  Jana  Pazderová, Peter  Štyrák.

C/ Schvaľuje:
1. Zrušenie rozpočtovej organizácie obce Zázrivá – Základnej školy Zázrivá, Stred 122 a jej:
– Školskej jedálne
– Školského klubu detí
– Centra voľného času.

2. Zrušenie rozpočtovej organizácie obce Zázrivá – Materskej školy Zázrivá, Stred 172.

3. Zriadenie Základnej školy s materskou školou Zázrivá, Stred 122 a jej:
– Školskej jedálne
– Školského klubu detí
– Centra voľného času
s právnou subjektivitou s účinnosťou od 01. 09. 2015.

4. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá Rozpočtovým opatrením č.6.

5. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Zázrivá na roky 2015-2017

6. Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Zázrivá, Stred 122.

7. Zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok žiadateľovi Ing. Miroslavovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/7 – zast. plochy o výmere 34 m2, vytvorený z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2  v zmysle GP č. 30216621-088/2015  v k.  ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2.

8. Zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok žiadateľovi Jánovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/3 – zast. plochy o výmere 31 m2 a C KN parc. č. 3109/5 – zast. plochy o výmere 27 m2 vytvorené z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2  v zmysle GP č. 30216621-088/2015  v k.  ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2.

9. Zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok žiadateľovi Milanovi Kázikovi a manž. Márii  Kázikovej, Ráztoky 92, 027 05 Zázrivá –  E KN parc. č. 21300/3 – ostatné plochy  o výmere 6653 m2, ale len časť o výmere   cca 250 m2  v k.  ú. Zázrivá, Ráztoky  za cenu: 10.-€/m2.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  Obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo formáte PDF tu:

Uznesenie 5-2015