Uznesenie OZ v Zázrivej č. 1-2016

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  19. 02. 2016,  č.:  1 / 2016.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Štefánie Púčekovej, Havrania 14, Zázrivá o prenájom časti parcely E KN 22232/1 v k. ú. Zázrivá, Havrania.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak, člen: Jozef  Červeň, člen: Ing. Radovan  Lupták.,
2. Zapisovateľa: Ing. Ján  Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice: Stanislav  Žúbor a Ambróz  Otruba.

C/ Schvaľuje:
1. Odpredaj obecného neknihovaného pozemku – časť E KN parc. č. 20967/36, vodná plocha o výmere 193 m2  Jánovi Drengubiakovi, Havrania 68, Zázrivá v zmysle GP č. 30216621-147/2015, vyhotoveného Ing. Tiborom Preťom, zobrazeného ako C KN parc. č.: 3373/8, zastavaná plocha o výmere 22 m2, 3373/9, zastavaná plocha o výmere 16 m2 a 3373/12, zastavaná plocha o výmere 128 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania z dôvodu vysporiadania pozemkov pod hospodárskymi budovami  a vo dvore. Cena: 10.-€/m2. Jedná sa o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Odpredaj bol schválený v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších  zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za odpredaj hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba a Stanislav Žúbor ( t.j. 6 z 9 poslancov OZ, 3 poslanci neboli na zasadaní prítomní: Bc. Jozef Jurík, Jana Pazderová a Peter Štyrák).
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015 – 2020.
3. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 1.

JUDr.  Matúš  Mních, starosta  obce  Zázrivá

PDF vezia

Uznesenie OZ v Zázrivej č. 1-2016